Lunar halo full moon Makua Bay night camping Oahu Hawaii

"Eye'M Watching You"

Lunar halo over my tent, Makua Bay